§ 1 Preambuła
Poniżej przedstawiony Regulamin opisuje prawa oraz obowiązki użytkowników sklepu internetowego Lumistudio.com.pl i zasady jego funkcjonowania. Został sformowany w zgodzie z zapisami prawa polskiego i z uwzględniłem obowiązujących praw konsumenckich.§ 2 Postanowienia ogólne
1. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego Lumistudio.com.pl jest firma ELINTER Łukasz Piwiński z siedzibą firmy pod adresem Kaliska 54, 87-840 Lubień Kujawski, NIP 8882652127, REGON 340721963
2. Prezentowany na stronie układ elementów graficznych oraz układ treści, jak również sama treść serwisu, w tym zamieszczone zdjęcia stanowią własność sklepu internetowego Lumistudio.com.pl i korzystają z ochrony prawnej na mocy przepisów prawa autorskiego.§ 3 Definicje
1. Pojęcia, jakimi posłużono się w tym regulaminie oznaczają:
1.1. Bon podarunkowy – bon towarowy wystawiony na okaziciela, umożliwiający Klientowi zapłatę ceny Produktu w sklepie stacjonarnym, do kwoty zgromadzonych na tym bonie środków pieniężnych utrwalony na nośniku materialnym (karta plastikowa, papierowa) lub w postaci cyfrowej (w pliku w formacie pdf).
1.2. Dzień roboczy – jeden dzień tygodnia w przedziale od poniedziałku do piątku włącznie z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
1.3. Formularz rejestracji – formularz dostępny w sklepie internetowym pozwalający na stworzenie i uruchomienie Konta Klienta.
1.4. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia online.
1.5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca ze sklepu internetowego.
1.6. Konto – usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez Klienta podczas rejestracji oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowym.
1.7. Newsletter – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail umożliwiająca otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o Produktach, nowościach i promocjach w sklepie internetowym.
1.8. Produkt – dostępna w sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
1.9. Sprzedawca – ELINTER Łukasz Piwiński, Kaliska 54, 87-840 Lubień Kujawski, NIP: 888 235 21 27, Regon 340721963.
1.10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu. Umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (tu: sklepu internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
1.11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktu lub produktów ze Sprzedawcą.
1.12. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.§ 4 Konto
1. Nieodzownym wymogiem technicznym pozwalającym na korzystanie ze sklepu internetowego Lumistudio.com.pl jest posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego (smartfon itp.) mającego dostęp do przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu.
2. W celu założenia konta niezbędne jest wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem danych personalnych Klienta. Każde konto otrzymuje indywidualny login oraz hasło. Założenie konta jest dobrowolne i nieobowiązkowe.
3. Klient ma obowiązek nieprzekazywania osobom trzecim danych, za pomocą których loguje się do sklepu internetowego.
4. Korzyścią wynikającą z posiadania konta jest możliwość sprawdzenia historii zakupów, udział w konkursach, jak również otrzymywanie newsletterów.
5. Klient ma możliwość w każdym momencie, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć swoje Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane na stronie sklepu.


§ 5 Zasady i warunki zawierania umowy sprzedaży
1. Klient może złożyć zamówienie po zarejestrowaniu poprzez swoje konto jak również nie posiadając konta. W obu tych przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.
2. Przedstawione na stronie sklepu ceny są cenami w polskich złotych i zawierają obowiązujący podatek VAT.
3. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszystkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia. W procesie zamówienia nie są naliczane żadne ukryte koszty.
4. Klient, przed złożeniem zamówienia powinien dokładnie zapoznać się z treścią zakładki JAK ZAMAWIAĆ oraz Regulaminu i go zaakceptować. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, lecz niezbędna do poprawnego złożenia zamówienia.
5. Akceptacja wypełnionego formularza zamówienia poprzez kliknięcie hasła „Kupuję z obowiązkiem zapłaty i odbioru” jest jednoznaczne z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży.
6. Po otrzymaniu informacji o zamówieniu, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wpisany przez Klienta do formularza w czasie składania zamówienia.
7. Każde zamówienie będzie zarchiwizowane w systemie sklepu internetowego stając się tym samym dowodem zawarcia umowy.


§ 6 Warunki i termin płatności
1. Klient dysponuje kilkoma możliwościami form płatności:
1.1. Płatność gotówką za pobraniem u kuriera przy odbiorze przesyłki.
1.2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w formie tradycyjnej lub za pomocą płatności online Przelewy24.
1.3. Płatność Bonem podarunkowym według zasad opisanych w § 8.
2. Jeśli klient wybierze płatność przelewem, płatność elektroniczną albo płatność kartą płatniczą, jest zobowiązany do wykonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu umowa sprzedaży zostaje rozwiązana z winy Klienta, a zamówienie anulowane.
3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem Klient obowiązany jest do dokonania płatności gotówką przy dostawie.


§ 7 Warunki i termin dostawy zamówienia
1. Przy wyborze przez Klienta płatności za pobraniem zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po chwili jego złożenia.
2. W przypadku wyboru płatności przelewem lub kartą płatniczą zamówienie zostanie przekazane do realizacji z chwilą uznania wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.
3. Dostawa produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej według cennika firmy kurierskiej.
4. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne i podane w zakładce „Dostawa i Płatność” oraz w trakcie składania Zamówienia.
5. Termin dostawy produktu do Klienta na terenie kraju wynosi 1-2 dni robocze (zgodnie z umową z firmą kurierską).
6. Obowiązkiem Klienta jest sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W sytuacji dostrzeżenia jakiegokolwiek uszkodzenia przesyłki lub/i jej zawartości niezbędne jest spisanie protokołu szkody i niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy za pomocą wiadomości e-mail. Brak spisanego z kurierem protokołu szkody może uniemożliwić wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.


§ 8 Bony podarunkowe
1. Bon podarunkowy – jest to specjalny bon towarowy na okaziciela, umożliwiający Klientowi uiszczenie kosztów Produktu w sklepie stacjonarnym, do wartości zgromadzonych na tym bonie środków pieniężnych i utrwalony na nośniku materialnym (karta plastikowa, papierowa) lub w postaci cyfrowej (plik w formacie pdf).
2. Wydawca – Sprzedawca w rozumieniu niniejszego regulaminu.
3. Nabywca – osoba dokonująca przekazania środków finansowych na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości bonu i otrzymuje w zamian od Wydawcy Bon podarunkowy.
4. Użytkownik - jest to osoba będąca w posiadaniu bonu i przedstawiająca go do realizacji w sklepie stacjonarnym lub sklepie internetowym.
5. Wydawca zobowiązuje się do wydania Nabywcy Bonu podarunkowego, a następnie do przyjęcia go do realizacji w swoim sklepie stacjonarnym lub sklepie internetowym zaś Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków finansowych w kwocie równej wartości tego bonu.
6. Bon podarunkowy nie może zostać wymieniony na środki pieniężne.
7. Bon podarunkowy jest ważny przez okres dwóch miesięcy od dnia jego wydania Nabywcy. Czas ważności nie może zostać przedłużony.
8. Bon podarunkowy przeznaczony jest tylko do jednorazowego użytku, Wydawca nie odtwarza duplikatu bonu.
9. Wydawca nie odpowiada w żaden sposób za Bony podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu Nabywcy. W sytuacji utraty, zniszczenia lub kradzieży Bonu podarunkowego Użytkownik nie może zgłaszać żadnych roszczeń wobec Wydawcy.
10. Wydawca zobowiązuje się do poinformowania Użytkownika, że Bon podarunkowy:
10.1. nie podlega wymianie na środki finansowe;
10.2. posiada określony termin ważności, po którym nie może być zrealizowany.
11. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Bonu podarunkowego w sytuacji:
11.1. upływu jego terminu ważności;
11.2. uszkodzenia bonu w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych na nim zapisanych.
12. W sytuacji gdy cena Produktów kupowanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Bonu podarunkowego będzie wyższa niż wartość bonu, Użytkownik zobowiązany będzie różnicę uiścić gotówką lub kartą płatniczą.
13. W sytuacji odstąpienia od umowy lub zwrotu Produktów nabytych w przy użyciu Bonu podarunkowego Użytkownik otrzyma od Wydawcy nowy bon o wartości odpowiadającej cenie Produktów podlegających zwrotowi. Bon podarunkowy wydany przez Wydawcę Użytkownikowi zgodnie z zapisem niniejszego punktu, będzie miał dwumiesięczny okres ważności, liczony od dnia jego wydania.
14. Bon podarunkowy jest jednorazowy co oznacza. że powinien zostać wykorzystany przy zakupach o wartości równej bądź przekraczającej wartość bonu. W przypadku zakupu poniżej kwoty wartości, bon nie może być użyty po raz drugi i nie zostanie wygenerowany nowy bon na resztę wartości.


§ 9 Reklamacje, gwarancje i zwroty
1. Podstawowym obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczyć Klientowi produkt wolny od wad.
2. Wszystkie reklamacje i zwroty należy składać przesyłając wypełniony formularz pocztą elektroniczną na adres sklep@lumistudio.com.pl lub kurierem (pocztą polską) na adres ELINTER Łukasz Piwiński, Kaliska 54, 87-840 Lubień Kujawski.
3. Towar podlegający zwrotowi trzeba odpowiednio zabezpieczyć i opakować oraz odesłać w stanie kompletnym i nie naruszonym na adres sklepu: ELINTER Łukasz Piwiński, Kaliska 54, 87-840 Lubień Kujawski razem z paragonem i dołączonym protokołem reklamacyjnym lub zwrotu, które można poprać ze strony www.lumistudio.com.pl.
4. Nieodzowną podstawą każdego zwrotu lub reklamacji jest paragon albo faktura.
5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w możliwie jak najkrótszym terminie. Nie później niż w 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Podstawę rozpoczęcia procedury reklamacji lub zwrotu stanowi prawidłowo wypełniony formularz reklamacji lub zwrotu dostępny na stronie www.lumistudio.com.pl oraz paragon lub faktura. Przesłanie innego formularza lub błędne wypełnienie może skutkować opóźnieniem w rozpatrzeniu reklamacji.
6. Pełny zakres odpowiedzialności i obowiązków Sprzedawcy względem Klienta został ujęty w  powszechnie obowiązujących przepisach prawa - szczególnie w Kodeksie Cywilnym. Natomiast dla umów sprzedaży, podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta z tytułu niezgodności produktu z umową sprzedaży jest określona aktualnie obowiązującymi przepisami prawa sprzedaży konsumenckiej.
7. Przy wystąpieniu wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Gdy Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
8. Jeśli zostaną zauważone jakiekolwiek braki w otrzymanej przesyłce, prosimy o jak najszybszy kontakt z naszym BOK nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili odbioru przesyłki od kuriera.


§ 10 Prawo odstąpienia od umowy
1. Klient będący w rozumieniu przepisów konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres sklep@lumistudio.com.pl lub kurierem (pocztą polską) na adres ELINTER Łukasz Piwiński, Kaliska 54, 87-840 Lubień Kujawski.
2. Odstępując od umowy konsument odpowiada materialnie tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób niezgodny z przeznaczeniem i inny niż jest to niezbędne do oceny ich właściwości, cech i funkcjonalności.
3. Sprzedawca jest zobowiązany jak najszybciej, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy).
Sprzedawca może wykonać zwrot płatności za towar zgodnie z opisem:
- W sytuacji zapłaty za pobraniem lub przy przedpłacie na konto na numer konta podany w formularzu
- W sytuacji zapłaty Przelewy24 na konto Przelewy24
- W sytuacji zapłaty Przelewy24 na konto Przelewy24
z którego zakup został opłacone.
4. Jeśli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania zwrotu towaru.
5. Obowiązkiem Klienta jest jak najszybsze, nie późniejsze niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia odstąpienia od umowy, odesłanie produktu Sprzedawcy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.


§ 11 Ustalenia dotyczące przedsiębiorców
1. Ten paragraf Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte dotyczą tylko i wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w takiej sytuacji może nastąpić bez podania przyczyny i nie stwarza ze strony Klienta, który nie jest konsumentem, żadnych roszczeń.
3. W wypadku Klientów, którzy nie są konsumentami, Sprzedawca ma prawo ograniczenia dostępnych sposobów płatności, w tym również wymagania dokonania przedpłaty w całości albo określonej części, niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.


§ 12 Dane osobowe i pliki cookies
1. Administratorem danych osobowych w sklepie internetowym  Lumistudio.com.pl jest Sprzedawca.
2. Sprzedawca przetwarza zebrane dane osobowe Klienta wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
3 Dane osobowe zebrane przez administratora mogą być przetwarzane również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu zgody Klienta.
4. Wszystkie dane osobowe użytkowników serwisu są chronione, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, w najlepszy możliwy sposób, uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
5. Sprzedawca wykorzystuje cookies (ciasteczka), czyli niewielkie pliki zawierające informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
6. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, by później uzyskać dostęp do informacji w nich zawartych dla potrzeb statystycznych, marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego.
7. W związku z tym Sprzedawca informuje Klienta, że istnieje opcja konfiguracji przeglądarki internetowej uniemożliwiająca przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta. Przy wyborze takiej opcji korzystanie ze sklepu internetowego przez Klienta może być utrudnione.
8. Tym samym Sprzedawca informuje, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie opcje przeglądarki internetowej, programy służące temu celowi albo skorzystanie z narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego Klienta.
9. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania w razie konieczności.


§ 13 Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych w tym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Aktualny Regulamin sklepu Internetowego jest publikowany na stronie www.lumistudio.com.pl jak również na żądanie Klienta może zostać przesłany drogą elektroniczną na wskazany w procesie rejestracji adres e-mail.
3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu jest możliwe po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu lub poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych pozwalających na realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. z ważnych przyczyn jak np. zmiany przepisów prawa lub zmiany sposobów płatności czy przesyłania towarów. Do umów zawartych przed zmianą stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy sprzedaży. Nowe wersje Regulaminu zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie sklepu internetowego.